Nagłówek LiRehabilitacja
Nagłówek LiNewsletter

Zarząd spółki z o.o. Akademos, jako podmiot odpowiedzialny za fitness klub Akademos informuje, że z dniem 31.08.2020 r. wygasła umowa najmu pomieszczeń, w których dotychczas usługi rehabilitacji świadczyła firma Benedico-Medico.
 
W świetle niedotrzymania przez właścicielkę firmy Benedico-Medico warunków opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu zajmowanego obecnie bez tytułu prawnego informuję, że w relacji do w/w podmiotu – w ocenie Zarządu sp. z o.o. Akademos – wątpliwym jest, by obowiązywały zapisy umowy ubezpieczenia, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków ewentualnie zaistniałych w zajmowanym obiekcie. Pragnę wskazać, że jedynym legalnym posiadaczem powierzchni na której obecnie bezumownie gabinet rehabilitacji prowadzi firma Benedico-Medico, jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, spółka z o.o. Akademos.
 
Co więcej, w ocenie Zarządu sp. z o.o. Akademos, istnieje wysokie prawdopodobieństwo prowadzenia przez firmę Benedico-Medico działalności gospodarczej bez stosownych badań przeciwporażeniowych, czego konsekwencją może być zły stan instalacji elektrycznej lub/oraz zły stan zabezpieczenia przeciwporażeniowego wykorzystywanych urządzeń - w tym szczególnie niebezpiecznych urządzeń wysokonapięciowych typu kriokomora / kriosauna oraz urządzeń rehabilitacyjnych mających bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta.
 
W związku z powyższym, Zarząd spółki z o.o. Akademos stanowczo odcina się od działań podejmowanych przez firmę Benedico-Medico i jej właściciela, a także informuje, że wiązanie Zarządu sp. z o.o. Akademos z firmą Benedico-Medico jest niewłaściwe oraz że za wszelkie szkody wynikłe w czasie prowadzenia działalności przez firmę Benedico-Medico w bezprawnie przetrzymywanych obiektach Zarząd sp. z o.o. Akademos nie ponosi odpowiedzialności.
 
Ponadto oświadczam, że sp. z o.o. Akademos jest poszkodowana działaniem firmy Benedico-Medico, gdyż firma ta podejmuje kroki godzące w interes sp. z o.o. Akademos, a zwłaszcza fitness klubu Akademos, którego planowany przez Zarząd Spółki remont i modernizacja pomieszczeń oraz wznowienie działalności w planowanym terminie stają się coraz mniej prawdopodobne z każdym dniem bezumownego przetrzymywania nienależnych firmie Benedico-Medico pomieszczeń. Wobec jednak faktu, że podpisana na wniosek AWFiS ze spółką z o.o. Akademos umowa dzierżawy na powierzchnie pod klub fitness zawarta jest na czas określony i obecna sytuacja gwarantuje spółce z o.o. Akademos możliwość prowadzenia klubu Akademos w obecnej lokalizacji przez wiele kolejnych lat, Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, by świadczone przez nasz zespół usługi były na najwyższym poziomie i aby każdy z Was czuł się u nas komfortowo.
 
Zarząd sp. z o.o. Akademos podejmuje i będzie podejmował wszelkie prawem dozwolone kroki, w celu jak najszybszego odzyskania należnych Spółce pomieszczeń.
 
Prezes Zarządu sp. z o.o. Akademos,
Tadeusz Szczepański.


Proszę powiedzieć "jadę do Akademosa".&nbs
FB Link Znajdź Akademos na mapie Mapa GoogleMapa Zumi
Cien