Nagłówek LiRegulamin
Nagłówek LiNewsletter

REGULAMIN KLUBU FITNESS „ AKADEMOS”

REKREACJA REHABILITACJA♦

·
Na terenie Klubu mogą przebywać osoby, które wniosły opłatę za korzystanie z usług Klubu lub posiadają imienne karty OK System, Benefit System, FitProfit i inne wydane na podstawie wzajemnie podpisanych umów. 

·
Osoby korzystające z usług Klubu oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, korzystania z saun i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości Klient zobowiązany jest skonsultować z lekarzem, czy nie ma medycznych przeciwwskazań do korzystania z wybranych przez siebie usług. Klient nie może korzystać z usług Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie .

·
Klient zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom trenera i obsługi Klubu.

·
Fitness Klub AKADEMOS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie Klubu wynikające ze złego stanu zdrowia, niewłaściwej obsługi sprzętu, wykonywaniu ćwiczeń wbrew zaleceniom trenerów, instruktorów i obsługi Klubu.

·
Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu.

·
Osoby niepełnoletnie, powyżej szesnastego roku życia muszą posiadać pełnomocnictwo rodzica lub opiekuna prawnego złożone na piśmie w obecności pracownika Klubu.

·
Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju i zmiennym, czystym obuwiu sportowym.

·
W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

·
Trening personalny może prowadzić tylko osoba upoważniona przez kierownictwo Klubu.

· Osoby nie stosujące się do powyższego zalecenia będą pozbawione członkostwa Klubu.

·
Na terenie i w obrębie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania magnezji, spożywania: alkoholu, sterydów
narkotyków oraz innych specyfików zakazanych przez polskie prawo.
Zabrania się również używania słów i wyrażeń uznawanych potocznie za obraźliwe i wulgarne.

·
Na terenie Klubu obowiązuje zakaz handlu i akwizycji.

·
Wykupionych karnetów z grupy OPEN nie można odstępować innym osobom. W przypadku stwierdzenia posługiwania się karnetem na inne nazwisko, karnet ulega zatrzymaniu oraz komisyjnemu zniszczeniu.

·
Klub nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet.

·
Niewykorzystane w okresie ważności karnetu wejścia w karnetach z grupy „z określeniem ilości wejść”można wykorzystać po terminie (nie później niż pół roku po terminie) za dodatkową opłatą 5zł za każde wejście.

·
Członkowie Klubu zobowiązani są do korzystania z własnego ręcznika podczas zajęć oraz dbanie o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem Klubu.

·
Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone w recepcji.

·
Członkowie Klubu zobowiązani są powstrzymać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług przez innych Klientów lub powodujących uszkodzenie mienia Klubu. W przypadku uszkodzenia mienia Klubu przez
Klienta będzie on zobowiązany do naprawy uszkodzeń. Do tego czasu nie będzie mógł korzystać z usług Klubu

·
Członkowie Klubu zobowiązani są nosić sportowe ubranie i zmienne obuwie z czystymi podeszwami.

·
Po każdym ćwiczeniu Klient zobowiązany jest odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce oraz wyczyścić urządzenie, z którego korzystał.

·
Każdy Członek Klubu zobowiązany jest opuścić sale ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu.

·
Usługi dodatkowe takie jak: solarium, zakup odżywek można zamówić najpóźniej 20 min. przed zamknięciem Klubu 

·
Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach oraz innych miejscach i pomieszczeniach.

·
Na podstawie opłaconego imiennego karnetu, jednorazowego wejścia lub karty imiennej każdy Klient otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z klubu. Zagubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty
przez klub Akademos w wysokości 50 złotych brutto ( koszty wymiany zamka oraz szyldu). Powyższe dotyczy również zagubienia kluczyka od depozytu. W przypadku nie opłacenia powyższej kwoty Klient nie może korzystać z usług Klubu.

·
Rzeczy osobiste, przyniesione ze sobą do Klubu Akademos Klient zobowiązany jest przechowywać

w udostępnionych szafkach lub depozycie zamykanych na kluczyk. Pracownicy recepcji nie są zobowiązani
do przechowywania kluczyka w trakcie korzystania przez Klienta z usług Klubu (kluczyk zabieramy ze sobą).

·
Przechowywanie w szafkach po zamknięciu Klubu jakichkolwiek przedmiotów jest zabronione. Rzeczy pozostawione na noc będą deponowane przez siedem dni. Po tym terminie zostaną uznane za porzucone oraz komisyjnie zniszczone na koszt i ryzyko Klienta. Protokół zniszczenia będzie przechowywany przez jeden miesiąc od daty zniszczenia.

·
Klient Klubu wykupujący jednorazową wejściówkę, pacjent działu rehabilitacji i odnowy biologicznej zobowiązuje się do przekazania dokumentu z danymi personalnymi i zdjęciem w celu weryfikacji danych lub zaliczki pieniężnej
( w wysokości 50,00 zł brutto ) w zastaw za kluczyk do szafki. Dokument lub kwota depozytu zostaną zwrócone
po zwrocie niezniszczonego klucza z szyldem

·
Ze względów bezpieczeństwa i higieny do Klubu nie wolno wnosić żadnych szklanych, ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

·
Do Klubu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt.

·
Do Klubu nie wolno wprowadzać rowerów. Klient może zostawić sprzęt na własną odpowiedzialność w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, które znajdują się przed wejściem do Klubu.

·
Każdy Klient zobowiązany jest spożywać produkty spożywcze (za wyjątkiem wody i napoji isotonicznych)
tylko w miejscach do tego przeznaczonych (barek przy recepcji).

·
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu i wysokości opłat. Każda zmiana regulaminu lub opłat musi być ogłoszona z miesięcznym wyprzedzeniem.

·
Klub nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki mające miejsce na jego terenie,oraz jakąkolwiek stratę ubrań, rzeczy wartościowych itd. wynikających z zaniedbania Klienta.

·
Za zagubienie, zniszczenie biletu parkingowego wg rozporządzenia rektora Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu Klient zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty karnej w wysokości
100 zł (sto złotych) na poczet Uczelni. Opłatę przyjmuję recepcja AWFiS Gdańsk.

·
Każda osoba korzystająca z usług Klubu upoważniona jest do korzystania z parkingu wg zasad ustalonych
 przez właściciela terenu ( AWFiS Gdańsk )

* Pierwsze trzy godziny parkowania - są bezpłatne. Powyżej 3h - każda godzina parkowania jest
dodatkowo płatna
( 2 zł za każdą rozpoczętą następną godzinę parkowania ). Opłata jest pobierana w recepcji Klubu. Fakturę lub paragon za opłacony parking wydaje AWFiS Gdańsk.

·
Klient może korzystać z dodatkowych usług - basenu po wcześniejszym zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem basenu ( dostępny w recepcji Klubu oraz w recepcji basenu ) opłaceniu należności wg cennika
i zarezerwowaniu miejsca. Lista zapisów na zajęcia dostępna jest w recepcji Klubu.

·
Za wypisanie dodatkowego karnetu - duplikatu w przypadku zagubienia, zniszczenia Klient ponosi opłatę 20 zł brutto. Duplikaty karnetów wejściówkowych (z określeniem ilości wejść) nie są wystawiane.

·
Faktury VAT są wystawianie na życzenie Klienta w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi na podtawie paragonu.

·
Rozkład zajęć Klubu Akademos dostępny jest na stronie www.akademos.net.pl oraz w Klubie przy ul. Kazimierza Górskiego 1. Na prośbę Klienta istnieje możliwość przesłania grafiku pocztą mailową.

·
Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych zobowiązani są do punktualnego przybycia tj. minimum na pięć minut przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku spóźnienia ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału
w zajęciach.

· K
lienci wyrażający chęć skorzystania z zajęć ruchowych są zobowiązani pobrać w recepcji Klubu bilet wstępu, upoważniający do wstępu na zajęcia ruchowe.

·
Zajęcia ruchowe nie podlegają wcześniejszej rezerwacji telefonicznej ani mailowej.
Obowiązuje kolejność pobrania biletu wstępu w recepcji Klubu.

·
Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób. W takim przypadku Klient może skorzystać z siłowni, sali cardio oraz strefy saun.

·
Zabrania się dokonywania samodzielnej regulacji urządzeń technicznych znajdujących się w Klubie.

·
Wszystkie uwagi dotyczące pracy Klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie
lub ustnie do pracowników recepcji.

·
Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej ( kupna karnetu, wejściówki jednorazowej lub korzystania z imiennych kart ) w przypadku naruszania zasad obowiązującego regulaminu Klubu.

·
Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć ruchowych w okresie letnim, w okresie świąt.
Zmiana grafiku powinna być ogłoszona z 14 dniowym wyprzedzeniem .

·
Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco
lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może,
po jednokrotnym pisemnym lub ustnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu za niewykorzystane wejścia czy niewykorzystany karnet.

·
Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Członkowie Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń, zapoznania się
z obowiązującym regulaminem Klubu oraz dostosowywania się do nich.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB „AKADEMOS”:

·        Zajęcia zorganizowane ruchowe - aerobik

·        Cycling

·        Klasa wioseł

·        Siłownia

·        Trening Cardio

·        Sala stretching

·        Sauna sucha

·        Łaźnia parowa

·        Sauna infrared (na podczerwień)USŁUGI DODATKOWO PŁATNE:

·        Solarium

·        Basen

·        Trening personalny

·        Zajęcia dla firm i grup zorganizowanych

·        Zajęcia dla dzieci i niemowląt

·        Zajęcia dla osób starszych

·        Zajęcia dla par

·        Boks

·        Fitness gimnastyczny

·        Nornic walking

·        Różne rodzaje masażu

·        Zabiegi rekreacyjne

·        Zabiegi rehabilitacyjne

·        Dodatkowe indywidualne analizy kondycji i stanu zdrowia.

POSIADACZE SYSTEMÓW:

BENEFIT MULTISPORT, FIT PROFIT, FIT FLEX, SYSTEM OK

Każdemu posiadaczowi kart: Benefit Multisport*, Fit Profit, Fit Flex oraz użytkownikom OK System umożliwiamy dostęp do najszerszego wachlarza usług. W ramach jednorazowego wejścia użytkownik może skorzystać TYLKO z JEDNEJ
z oferowanych przez Klub usług:

1. USŁUG KLUBU w tym: sali siłowej, sali cardio, sali stretching, zajęć zorganizowanych ruchowych

     (aerobik, cycling, klasa wioseł wg obowiązującego grafiku) oraz strefy saun (sucha, parowa, infrared )
2. BASEN zgodnie z obowiązującym regulaminem.

3. Zajęcia zorganizowane – boks, nordic walking.

Każdy posiadacz wyżej wymienionych operatorów może korzystać z usług Klubu w godzinach pracy Klubu pod warunkiem przestrzegania regulaminu Klubu.CZŁONKOSTWO

Członkiem Klubu może zostać osoba:

·
 Pełnoletnia

· Poniżej 18 roku życia (nie mniej jednak niż 16 lat) pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Dopuszcza się możliwość korzystania z usług Klubu dzieciom pod opięką rodzica lub opiekuna prawnego
po podpisaniu deklaracji o wyłącznej odpowiedzialności rodzica lub opiekuna prawnego mktóra zapoznała się z niniejszym regulaminem i go przestrzega.

KARNET CZŁONKOWSKI

Członkiem AKADEMOS Fitness Klub ♦ Rekreacja ♦ Rehabilitacja
staje się automatycznie każda osoba, która zakupiła jeden z karnetów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W przypadku zgubienia karnetu Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Recepcji Klubu. Duplikat karnetu open  będzie wydawany po uiszczeniu opłaty 20 zł (dwadzieścia złotych). Duplikatów karnetów na ilość wejść Klub nie wystawia.

Karnetu imiennego nie można odstępować innej osobie.

Do korzystania z usług Klubu AKADEMOS uprawnieni są wyłącznie posiadacze ważnych karnetów
lub wejściówek jednorazowych.


RODZAJE KARNETÓW

Klub oferuje następujące rodzaje karnetów:

·
Terminowe – ważność karnetu wygasa w dniu określonym jako data ważności, karnet jest karnetem imiennym, którego nie można odstępować innym osobom, karnety nie podlegają przedłużeniu ani „zawieszeniu”.

· Ilościowe ( karnety z grupy karnetów z określeniem ilości wejść – ważność karnetu wygasa po wykorzystaniu limitu wejść, lecz nie później niż w dniu określającym termin ważności. Niewykorzystane w okresie ważności karnetu wejścia
w karnetach z grupy „z określeniem ilości wejść” można wykorzystać po terminie (nie później niż pół roku po terminie)
za dodatkową opłatą 5zł za każde wejście
.


· Klub AKADEMOS oferuje również wejściówki jednorazowe uprawniające do skorzystania z 1 godziny zajęć aerobik / cycling/klasa wioseł + siłownia, sala cardio + strefa saun lub z 1 wejścia na siłownię + sala Cardio + strefa saun
lub z 1 wejścia do strefy saun.


SPRAWY ORGANIZACYJNE

 Korzystający z usług AKADEMOS Fitness Klub ♦ Rekreacja ♦ Rehabilitacja
zobowiązani są przechowywać wnoszone ze sobą do Klubu rzeczy w szafkach udostępnionych przez AKADEMOS

·
AKADEMOS Fitness Klub ♦ Rekreacja ♦ Rehabilitacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane 
w szafkach, jak również za rzeczy pozostawione w innych miejscach Klubu.

W przypadku zagubienia kluczyka do szafki Klient zobowiązany jest do jak najszybszego powiadomienia recepcji Klubu,
a w razie nie odnalezienia kluczyka będzie zobowiązany do uiszczenia zapłaty w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych),
za zniszczenie zawieszki/ breloczka od kluczyka klient zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 20 zł (dwadzięścia złotych)

·
W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń na skutek kompletu osób ćwiczących Klient oczekuje na zwolnione miejsce.

·
W przypadku niemożności korzystania przez członka Klubu z pomieszczeń Klubu wskutek prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych umowa o świadczone usługi ulega przedłużeniu o czas niemożności korzystania przez Członka Klubu z tych pomieszczeń.

·
Ćwiczenia aerobiku / cyclingu / klasy wioseł prowadzone są w grupach. Klubowi przysługuje zmiana terminu prowadzonych ćwiczeń jak również instruktora prowadzącego po wcześniejszym powiadomieniu o tym przez ogłoszenie
w recepcji.

·
Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych, jeżeli na zajęciach nie będzie 5 osób.

·
Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, działanie środków odurzających z wyraźnymi oznakami choroby
nie będą wpuszczani na teren Klubu. Nie będą wpuszczane na teren Klubu również osoby, od których wyczuwalny
jest nieprzyjemny zapach.

·
Za szkody wyrządzone Członkom na terenie AKADEMOS Fitness Klub ♦ Rekreacja ♦ Rehabilitacja odpowiada
na zasadach kodeksu cywilnego.Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Klubu prosimy zgłaszać w recepcji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

GODZINY PRACY KLUBU:                

poniedziałek- piątek  :  7:00 – 22:00

sobota/ niedziela       :  9:00 – 19:00 / 10:00 – 20:00
 

GODZINY PRACY STREFY SAUN:   

poniedziałek - piątek  :   17:00 - 21:00

sobota:  10:30 - 12:30 oraz 16:00 - 18:00

niedziela: 17:00 - 19:00

Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści w recepcji Klubu.
W sprawach nie ujętych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 Regulamin AKADEMOS Fitness Klub ♦ Rekreacja ♦ Rehabilitacja obowiązuje od 01.09.2012 r.


KONTAKT

Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 (teren Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu)

tel. ( 058 ) 554 74 66, ( 058 ) 554 82 90

adres e-mail: info@akademos.net.pl

strona internetowa: www.akademos.net.pl 

Menager Klubu Fitness – Tadeusz Szczepański  +48 509 734 712

Menager Rehabilitacji  i Rekreacji – Joanna Benedict- Kleszczewska  +48 509 734 711

FB Link Znajdź Akademos na mapie Mapa GoogleMapa Zumi
Cien